strona główna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Oferty pracy Praca w Urzędzie Ogłoszenia o pracy w PUP Sobota, 10.10.2015
 
Linki

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie
43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Mikołowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze pełnego etatu

Doradca zawodowy – stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej

Wymagania kwalifikacyjne:

Konieczne:

-obywatelstwo polskie,

-wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: psychologia, poradnictwo zawodowe, socjologia, pedagogika,

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-kandydat nie może być karany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-stan zdrowa pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko,

-cieszenie się nieposzlakowaną opinią.

Wymagane:

-znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.,

-znajomość ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.,

-znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

-znajomość ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.,

-Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.

 

Pożądane:

-rok doświadczenia w administracji publicznej,

-rok doświadczenia na stanowisku doradcy zawodowego lub psychologa,

-umiejętność obsługi programu Syriusz Std lub tożsamego,

-umiejętność obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów

-biegła znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office

-umiejętność pracy w zespole,

-samodzielność i kreatywność,

-komunikatywność w kontaktach służbowych,

-dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność,

-odporność na stres,

 

Warunki pracy:

-praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, w siedzibie urzędu,

-praca od 7:30 do 15:30,

-możliwość uczestnictwa w szkoleniach,

-praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy :

Pomieszczenie biurowe znajdujące się na parterze budynku, wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe kondygnacje obiektu nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Główne obowiązki:

-Stała opieka nad bezrobotnym lub poszukującym pracy, w szczególności ustalanie profilu pomocy, przygotowanie i nadzór nad realizacją indywidualnego planu działania, świadczenie podstawowych usług rynku pracy w formie indywidualnej oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie.

-Prowadzenie doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych oraz poszukujących pracy i pracodawców :

·udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia,

·organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla osób bezrobotnychi poszukujących pracy,

·udzielanie informacji i doradztwo pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych,

·prowadzenie spotkań informacyjno - doradczych dla osób bezrobotnych,

·udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i przekwalifikowania,

·współpraca z pośrednikiem pracy i innymi stanowiskami pracy w urzędzie,

·współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,

·współpraca z placówkami oświatowymi.

·kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy lub kierunku szkolenia.

-Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy zgodnie ze zgłoszonąofertą pracy oraz pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród osób bezrobotnych
i poszukujących pracy.

-Przygotowanie informacji dla potrzeb statystyki o rynku pracy.

-Informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy o przysługujących im prawach
i obowiązkach związanych z korzystaniem z usług rynku pracy.

-Realizacja zadań założonych w projektach i programach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

-Dobór kandydatów i kierowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy na wolne miejsca pracy lub innej formy pomocy.

-Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy zgodnie ze zgłoszonąofertą pracy oraz pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród osób bezrobotnych
i poszukujących pracy.

W miesiącu maju 2015 roku tj. poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie osiągnął wartośćpowyżej 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-list motywacyjny (podpisany odręcznie),

-kserokopie świadectw pracy (ewentualne zaświadczenia) oraz dokumenty potwierdzające wymagane uprawnienia i dodatkowe kwalifikacje,

-poświadczenie kandydata potwierdzające wymagania konieczne (niekaralność, cieszenie się nieposzlakowaną opinią, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych),

-kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

-referencje,

-oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

-oświadczenie o prowadzeniu / nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

-kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych chcących skorzystać z uprawnieniao którym mowa w art. 13
a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych

-kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Oferta powinna być złożona w kopercie trwale zaklejonej i oznaczonej:

Imię i nazwisko oraz adres
kandydata na wolne stanowisko

OFERTA

NA OGŁOSZONY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

………………………….W ……………………………

(NAZWA STANOWISKA)(DZIAŁ ORGANIZACYJNY)

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie

ul. Chopina 8
43-170 Łaziska Górne

NIE OTWIERAĆ PRZED: 16 października 2015 roku

Dokumenty należy złożyć w terminie włącznie do dnia 16 października 2015 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych ul. Chopina 8 (pokój 113) do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do urzędu).Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

Do 3 dnia po upływie terminu składania dokumentów na Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy zostanie umieszczona lista przypisanych numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu
o naborze wraz z terminem i miejscem dalszego procesu rekrutacji.

Postępowanie Rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna.

Przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze przewiduje się zastosowanie techniki naboru polegającej na rozmowie kwalifikacyjnej i rozwiązanie specjalistycznego testu sprawdzającego.

Dodatkowych informacji udziela Pani Sonia Chodun pod numerem telefonu 032/ 325 03 70

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

OŚWIADCZENIA DO NABORU


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

Referent ds. rejestracji w Dziale Świadczeń

 

Powiatowy Urząd pracy w Mikołowie
Ul. Chopina 8
43-170 Łaziska Górne

 

 

W ramach przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Magdalena Pośpiech zam. Łaziska Górne.

 

W wyniku przeprowadzonych testów oraz rozmów kwalifikacyjnych, mających na celu sprawdzenie przez Komisję Rekrutacyjną umiejętności i predyspozycji kandydatów wybrano osobę która otrzymała maksymalną ilość punktów w testach kwalifikacyjnych i posiada wiedzę wymaganą aby prawidłowo realizować powierzone zadania .

 

                                           DYREKTOR PUP

 

                                            Teresa Miguła

Dane teleadresowe
Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie
ul. Chopina 8
43-170 Łaziska Górne
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek-
7.30 - 15.30
Tel.
032/224-10-92
032/224-11-39
032/224-45-15
(oferty pracy)
Fax.
032/224-10-92 w. 225
Dyrektor PUP
Teresa Miguła
 
Odwiedzin na tej stronie: 5563 ,Rejestr zmian
Ostatnia zmiana: Chodun Sonia (2015-10-05 09:36:43)
Projektowanie stron: IntraCOM